Alan Bilgisi

%80

Kur’an-ı Kerim ve Tecvid

%5

Tefsir

%7

Hadis

%7

Fıkıh

%9

Kelam

%8

İslam Mezhepleri ve Akımları

%5

 

İslam Tarihi

%9

İslam Kültür ve Medeniyeti

%6

İslam Felsefesi

%4

Din Felsefesi

%4

Din Sosyolojisi

%4

Din Psikolojisi

%4

Din Eğitimi

%4

Dinler Tarihi

%4

Alan Eğitimi Testi

%20

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti

Hz. Muhammed’in Hayatı

– İslam Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo-Kültürel Hayat
– Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
– İslam’ın Mekke Dönemi
– İslam’ın Medine Dönemi
– Hz. Muhammed’in Ahlakı ve Kişiliği
– Hz. Ebû Bekir Dönemi
– Hz. Osman Dönemi
– Hz. Ali Dönemi

 

Hadis ve Usûlü

– Hadis İlmi
– Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması
– Hadislerin Tasnifi
– Temel Hadis Kaynakları
– Hadis Eğitim-Öğretim Adabı
– Ravî
– Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri
– Hadis Çeşitleri

 

Kur’an-ı Kerîm’in Muhtevasını Anlama

 

 

Temel Dini Bilgiler

İslam İnanç Esasları

– Din ve İnanç
– İslam Dini ve İnancı
– Allah İnancı
– Melek İnancı
– Kutsal Kitap İnancı
– Peygamber İnancı
– Ahiret İnancı
– Kader İnancı
– İnanç ve Davranış İlişkisi
– İnançsızlık

 

İslam İbadet Esasları

– İbadet
– Temizlik
– Namaz
– Oruç
– Zekat
– Hac ve Umre
– Kurban ve Adak
– Yemin ve Keffaretler
– Haram – Helaller

 

İslam Ahlak, Estetik ve Felsefesi

İslam Ahlakı

– İslam ve Ahlak
– İslam Ahlakının Kaynakları
– İslam Ahlak Teorileri
– İslam Ahlakının Temel Kavramları
– Aile ve Toplumsal Ahlak

 

İslam Sanatları

– Sanat
– Erken Dönem ve Osmanlı Dönemi Mimarisi
– Hat Sanatı
– Tezhip Sanatı
– Minyatür Sanatı
– Cilt ve Ebru Sanatı
– Türk Çini Sanatı
– Türk Din Musîkîsi

 

Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları

Mezhepler Tarihine Giriş

– Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri
– Yönetim, İman-Kûfûr ve Kader Meselesi Etrafında Oluşan İlk Mezhepler
– Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
– Şiîlik
– Nusayrîlik, Dürzîlik, Yezîdilik
– Alevîlik ve Bektaşîlik
– Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem Mezepleri
– Çağdaş İslâmi Akımlar

 

Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

– Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi
– İslam Dünyasında ve Türkiye’de Din Sosyolojisi
– Dinin Sosyolojik Manası
– Toplumsal Değişim ve Din
– Din – Devlet İlişkileri
– Küreselleşme ve Din
– Yeni Dini Hareketler
– Din ve Terör

Din Psikolojisi

– Din, Dindarlık ve Boyutları
– Dindarlığın Kaynakları
– Dindarlığın Etkileri
– Dindarlığı Etkileyen Faktörler
– Dindarlığın Gelişimi
– İnanç Psikoloji
– Tanrı Tasavvurları
– Dua, İbadet ve Dini Törenler
– Tövbe, Dine Dönüş ve Din Değiştirme

 

Dinler Tarihi

– Dinler Tarihine Giriş
– Hinduizm, Caynizm
– Budizm, Sihizm
– Çin ve Japon Dinleri
– Mecusilik ve Sabiîlik
– Yahudilik
– Hıristiyanlık

 

Din Eğitimi

– Eğitim ve Din Eğitiminin Tanımı
– Hz. Muhammed Döneminde Eğitim
– İslam Tarihinde Eğitim
– Eğitim Yöntem ve Teknikleri
– Din Eğitim ve Rehberliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

İslam Felsefesi

– İslam Düşüncesi ve Kaynakları
– İslam Düşünce Okulları
– Doğu İslam Filozofları
– Batı Endülüs Filozofları
– Çağdaş İslam Düşüncesi Kişiler ve Görüşler
– Felsefe Eleştirileri ve Cevapları (Tehafütler Geleneği)
– İslam Düşüncesinin Batı’ya Etkisi

 

ALAN BİLGİSİ

– Din dersinin genel amaçları programın yapısı
– Çok kültürcülük ve din dersine yansımaları (Dini öğrenme – Dinden öğrenme – Din hakkında öğrenme)
– Ayetler ve ayetlerin derslerde kullanımı
– Kavram öğretim teknikleri
– Din dersinin kazanımı ve etkinliklerle ilişkilendirilmesi
– Din kültürü ve Ahlak bilgisine yaklaşımlar (Çoğulculuk – Kapsayıcılık – Dışlayıcılık)
– Bloom taksonomisi bilişsel ve duyuşsal beceriler
– Değer öğretimi (Telkin etmek – Değer açıklama – Değer analizi – Ahlaki muhakeme)
– Din dersinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri

 

 

konya dinkültürü öğretmenliği kursu, dkab öabt kursu, 

HARİTAYI GÖSTER
İhsaniye Mahallesi Kunüri Sokak No: 9 SELÇUKLU/KONYA