Alan Bilgisi

%80

Kur’an-ı Kerim ve Tecvid

%5

Tefsir

%7

Hadis

%7

Fıkıh

%9

Kelam

%8

İslam Mezhepleri ve Akımları

%5

 

İslam Tarihi

%9

İslam Kültür ve Medeniyeti

%6

İslam Felsefesi

%4

Din Felsefesi

%4

Din Sosyolojisi

%4

Din Psikolojisi

%4

Din Eğitimi

%4

Dinler Tarihi

%4

Alan Eğitimi Testi

%20

 

 - BİREBİR REHBERLİK

- KİŞİYE ÖZEL ÇALISMA PROGRAMI

- SABAH ÖĞLE AKŞAM FARKLI SEVİYE GRUPLARI

- HER KONU BİTİMİNDE BAS (BİLGİ ANALİZ SINAVI)

- 20 TG DENEME SINAVI

OKULLARDA SİZE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİ BEKLETMEYİN BU YIL BU İŞİ BİRLİKTE BİTİRELİM

 

 

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti

Hz. Muhammed’in Hayatı

– İslam Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo-Kültürel Hayat
– Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
– İslam’ın Mekke Dönemi
– İslam’ın Medine Dönemi
– Hz. Muhammed’in Ahlakı ve Kişiliği
– Hz. Ebû Bekir Dönemi
– Hz. Osman Dönemi
– Hz. Ali Dönemi

 

Hadis ve Usûlü

– Hadis İlmi
– Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması
– Hadislerin Tasnifi
– Temel Hadis Kaynakları
– Hadis Eğitim-Öğretim Adabı
– Ravî
– Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri
– Hadis Çeşitleri

 

Kur’an-ı Kerîm’in Muhtevasını Anlama

 

 

Temel Dini Bilgiler

İslam İnanç Esasları

– Din ve İnanç
– İslam Dini ve İnancı
– Allah İnancı
– Melek İnancı
– Kutsal Kitap İnancı
– Peygamber İnancı
– Ahiret İnancı
– Kader İnancı
– İnanç ve Davranış İlişkisi
– İnançsızlık

 

İslam İbadet Esasları

– İbadet
– Temizlik
– Namaz
– Oruç
– Zekat
– Hac ve Umre
– Kurban ve Adak
– Yemin ve Keffaretler
– Haram – Helaller

 

İslam Ahlak, Estetik ve Felsefesi

İslam Ahlakı

– İslam ve Ahlak
– İslam Ahlakının Kaynakları
– İslam Ahlak Teorileri
– İslam Ahlakının Temel Kavramları
– Aile ve Toplumsal Ahlak

 

İslam Sanatları

– Sanat
– Erken Dönem ve Osmanlı Dönemi Mimarisi
– Hat Sanatı
– Tezhip Sanatı
– Minyatür Sanatı
– Cilt ve Ebru Sanatı
– Türk Çini Sanatı
– Türk Din Musîkîsi

 

Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları

Mezhepler Tarihine Giriş

– Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri
– Yönetim, İman-Kûfûr ve Kader Meselesi Etrafında Oluşan İlk Mezhepler
– Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
– Şiîlik
– Nusayrîlik, Dürzîlik, Yezîdilik
– Alevîlik ve Bektaşîlik
– Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem Mezepleri
– Çağdaş İslâmi Akımlar

 

Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

– Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi
– İslam Dünyasında ve Türkiye’de Din Sosyolojisi
– Dinin Sosyolojik Manası
– Toplumsal Değişim ve Din
– Din – Devlet İlişkileri
– Küreselleşme ve Din
– Yeni Dini Hareketler
– Din ve Terör

Din Psikolojisi

– Din, Dindarlık ve Boyutları
– Dindarlığın Kaynakları
– Dindarlığın Etkileri
– Dindarlığı Etkileyen Faktörler
– Dindarlığın Gelişimi
– İnanç Psikoloji
– Tanrı Tasavvurları
– Dua, İbadet ve Dini Törenler
– Tövbe, Dine Dönüş ve Din Değiştirme

 

Dinler Tarihi

– Dinler Tarihine Giriş
– Hinduizm, Caynizm
– Budizm, Sihizm
– Çin ve Japon Dinleri
– Mecusilik ve Sabiîlik
– Yahudilik
– Hıristiyanlık

 

Din Eğitimi

– Eğitim ve Din Eğitiminin Tanımı
– Hz. Muhammed Döneminde Eğitim
– İslam Tarihinde Eğitim
– Eğitim Yöntem ve Teknikleri
– Din Eğitim ve Rehberliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

İslam Felsefesi

– İslam Düşüncesi ve Kaynakları
– İslam Düşünce Okulları
– Doğu İslam Filozofları
– Batı Endülüs Filozofları
– Çağdaş İslam Düşüncesi Kişiler ve Görüşler
– Felsefe Eleştirileri ve Cevapları (Tehafütler Geleneği)
– İslam Düşüncesinin Batı’ya Etkisi

 

ALAN BİLGİSİ

– Din dersinin genel amaçları programın yapısı
– Çok kültürcülük ve din dersine yansımaları (Dini öğrenme – Dinden öğrenme – Din hakkında öğrenme)
– Ayetler ve ayetlerin derslerde kullanımı
– Kavram öğretim teknikleri
– Din dersinin kazanımı ve etkinliklerle ilişkilendirilmesi
– Din kültürü ve Ahlak bilgisine yaklaşımlar (Çoğulculuk – Kapsayıcılık – Dışlayıcılık)
– Bloom taksonomisi bilişsel ve duyuşsal beceriler
– Değer öğretimi (Telkin etmek – Değer açıklama – Değer analizi – Ahlaki muhakeme)
– Din dersinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri

 

 

konya dinkültürü öğretmenliği kursu, dkab öabt kursu, 

HARİTAYI GÖSTER