Alan Bilgisi

% 80

Hücre ve Metabolizma

% 16

Bitki Biyolojisi

% 10

İnsan ve Hayvan Biyolojisi

% 20

Ekoloji

% 10

Canlıların Sınıflandırılması

% 8

Genetik ve Evrim

% 16

 

Alan Eğitimi                                                                                                                          %20

 

 

Biyoloji Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

 

Hücre ve Metobolizma

– Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenler
– Hücre Yapısı ve Madde Taşınması
– Hücre Bölünmeleri
– Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi
– Canlılarda Enerji Dönüşümleri (Solunum – Fotosentez – Kemosentez)
– C3 C4 ve CAM metabolizması

 


Bitki Biyolojisi

– Meristem Dokuların Filogenetik Gruplandırılması
– Daimi Dokular ve Oluşumu
– Kök,Gövde ve Yaprağın İnce Anatomisi
– Bitkilerde Beslenme ve Hareket
– Bitkisel Hormonlar
– Fotoperyodizm

 


İnsan ve Hayvan Biyolojisi

1. Vegetatif Fonksiyonlar

– 
Sindirim Fizyolojisi
– Solunum Fizyolojisi
– Dolaşım Fizyolojisi
– Boşaltım Fizyolojisi

 

2. Animal Fonksiyonlar

– 
Hareket Fizyolojisi
– Duyu Fizyolojisi ve Sinir Sistemi Fizyolojisi Üreme Fonksiyonları
– Endokrin Sistem ve Davranış Fizyolojisi; Deri, İskelet ve Kas Sistemi, Vücut Boşlukları, Sindirim, Dolaşım, Solunum, Boşaltım Sistemleri

 

3. Sinir sistemi ve duyu organlarının yapısı.

– 
Üreme Organları ve Endokrin Organlar Epitel, Bağ, Kıkırdak, Kemik, Kan, Kas ve Sinir Dokularının Temel Özellikleri, Bu Dokuların Sınıflandırılması

 

Ekoloji

– 
Temel Ekolojik Kavramlar; Habitat , Ekolojik Niş, Ekosistem
– Biyojeokimyasal Döngüler (Karbon, Azot, Fosfor Döngüleri)
– Sıcaklık, İklimsel Özellikler ve Toprak Faktörlerinin Bitki ve Hayvanlar İçin Önemi,
– Populasyonlar Arası ve Populasyon İçi İlişkiler
– Biyomlar (Yaşam Kuşakları)
– Populasyon Ekolojisi
– Kommunite Ekolojisi

 

Canlıların Sınıflandırılması

– 
Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Karakterler
– Taksonomik Katagorilerde Canlıların Gruplandırılması
– Archeae, Prokaryor ve Eukaryot Organizasyonda Canlıların Gruplandırılması
– Archeae Canlılarının Özellikleri Ve Yayılışlarına Neden Olan Faktörler ve Yayılış Alan- ları
– Prokaryot Organizasyonda Canlıların Gruplandırılması
– Prokaryotik Yapıdaki Mavi Yeşil Algler, Eukaryotik Algler, Mantarlar, Likenler, Ciğerot- ları, Kara Yosunları ve Eğreltiler
– Çiçekli Bitkiler (Açık Tohumlular-Gymnospermler ve Kapalı Tohumlular-Angiospermler İle Tek Çenekliler-Monokotiledonlu-Çift Çenekliler-Dikotiledonlu-Bitkiler ve Özellikleri
– Regnum Protistadan Phylumannelidaya Kadar Omurgasızların Gruplandırılması
– Phylum Arthropoda ve Phylum Echinodermatanın Ayrıca Omurgalılar Olarak Kabul Edilen Yuvarlak Ağızlı Balıklar, Kıkırdaklı Balıklar, Kemikli Balıklar, Kurbağalar, Sürün- genler, Kuşlar ve Memelilerin Genel Özellikleri

 

Genetik ve Evrim

– Mendel Kanunları
– Kalıtım (Eşeye Bağlı, Epistasi vb)
– Kromozom Anomalileri
– Populasyon Genetiği
– Gen Mühendisliği
– Yeryüzünde Hayatın Başlangıcı ve Canlılığın Ortaya Çıkışına Ait Görüşler ve Teoriler (Abiyogenez, Kosmik Teori, Heterotrof Ve Ototrof Hipotezleri, Darwinizm, Lamarckizm, Neodarwinizm, Adaptasyon, Tabii Seleksiyon ve Mutasyon, Evrime Paleontolojik, Ana- tomik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Deliller)

 

Alan Bilgisi

Biyoloji Öğretim Programı
Biyoloji Öğretiminde Kullanılan Kuramlar
Biyoloji Öğretimine Kullanılan Strateji, Yöntem ve Teknikler
Biyoloji Dersinde Kullanılan Materyaller
Kavram Öğretimi
Biyoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

 

KPSS Biyoloji Öabt Çıkmış Sorular

SORU 1
Aşağıdaki omurgalı hayvan gruplarının hangisinde, karşısında verilen yapı bulunmaz ?
A) Kıkırdaklı balıklar – yüzme kesesi
B) Kemikli balıklar – çift yüzgeçler
C) Kuyruksuz kurbağalar – üç odacıklı kalp
D) Sürüngenler – metanefroz böbrek
E) Kuşlar – hava keseleri

CEVAP 1

Kıkırdaklı balıkların en belirgin özelliklerinden birisi yüzme keselerinin olmayışıdır. Yüzme kesesi kemikli balıklarda bulunur, kıkırdaklı balıklarda bulunmaz, bu sebeple kıkırdaklı balıklar suda sabit duramazlar ve sürekli hareket etmek zorundadırlar. CEVAP: A

 

SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, bitkiler içerisinde angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?

A) Çifte döllenme
B) Çiçeklerin bulunması
C) Meyvelerin bulunması
D) Sekonder kalınlaşmanın görülmesi
E) Floem dokusunda arkadaş hücrelerinin bulunması

CEVAP 2

Bu sorunun iki cevabı vardır. B – Çiçek yapısı bitkide üreme organlarını taşıyan yapıdır. Çiçek Gimnospermlerde (Çam Kozalak Yapılarında) ve Angiospermlerde bulunur. Bazı Gimnospermlerde çiçek kozalak yapısında bulunduğundan ve Angiospermlerdeki gibi renkli yapraklar taşımadığından bazı kaynaklarda gerçek çiçek olarak değerlendirilmez. Ancak Ginkgo, Ephedro ve Taxus gibi Gimnosperm bitkilerde çiçek ve meyve bulunur. Dolayısıyla çiçeklerin bulunması Angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında gösterilemez. D – Sekonder kalınlaşma Gymnospermlerde ve Angiospermlerden dikotillerde görülür. Monokotillerde normal kalınlaşma görülmez. Bu bakımdan sekonder kalınlaşması da Angiospermlerin ayırt edici özellikleri arasında yer almaz. CEVAP: B ve D

 

SORU 3

Günümüzde canlılar; Bacteria, Archaea ve Eukarya olmak üzere 3 domain hâlinde gruplandırılmaktadır. Bu domainler; hücrelerinin I. iki takım (2N) kromozom, II. hücre duvarında peptidoglikan, III. zarla çevrili organeller, IV. plazma zarı içermeleri dikkate alındığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Bacteria Archaea Eukarya

A) II – IV I – IV III
B) I – IV III – IV III – IV
C) II – IV I – III – IV I – III – IV
D) I – II – IV II – IV III – IV
E) II – IV IV I – III – IV

 

CEVAP 3

Çözüm: Genel bir sorudur. Bu soruda 3 domaini ayırt etmek için en temel özellikler verilmiştir. Zarla çevrili organeller, 2n kromozom takımı sadece Eukarya’da bulunur. Peptidoglikan ise sadece Bacteria’da vardır. Plazma zarı ise her üç domainde var olan bir yapıdır. Bu durumda tek seçenek doğruyu gösteriyor. CEVAP: E

 

SORU 4

İnsanda mitoz ve mayoz bölünmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mitozun profaz ve mayozun profaz I evresinde ilgili hücrelerde 46 kromozom bulunur.
B) Metafaz I evresinde hücre plağına 23 tetrat dizilir.
C) Mayoz I tamamlandığında hücrelerde her biri iki kromatitli 23 kromozom bulunur.
D) Mitozun anafaz evresinde, ilgili hücrede 92 kromozom bulunur.
E) Mayoz bölünme sürecinde, iki kez genetik materyalin replikasyonu gerçekleştirilir.

CEVAP 4

Çözüm: Seçeneklerde bir hata vardır. D ve E seçeneklerinin ikisi de doğru cevaptır. Bu sorunun seçeneklerinde kromozom ve kromatit kavramları hassasiyet gösterilmeden kullanılmıştır. A seçene- ğinde insandaki her iki bölünme tipinde de hücre profazda olduğundan replikasyon tamamlanmış ve kromozom sayısı 46’dır. Mitozun profazında kısalıp kalınlaşmış olan ve 46 adet bulunan kromozomlar Anafaz evresinde her biri 2 kromatitten oluştuğundan 92 kromatit taşır. D seçeneği bu bakımdan yanlıştır. Mayoz bölünme sürecinde replikasyon sadece bir kez gerçekleşir. Kromozom sayısı iki katına çıkarılır ve hücreler 2 kez üst üste bölünerek kromozom sayısı yarıya indirilmiş olur. CEVAP: D ve E

 

SORU 5

Bir bakteri ile ökaryotik bir bitki hücresi arasındaki yapısal farklılığı gözlemlemek isteyen bir öğ- rencinin, aşağıdakilerin hangisinde en az farklılık bulması beklenir?

A) Hücre çeperinin yapısı
B) Hücrenin boyutu
C) Plazma zarının yapısı
D) Ribozomların yapısı
E) Hücrelerin bölünme şekli

CEVAP 5

Çözüm: Seçeneklerde verilen özellikler içinden hangisinin en az farkı oluşturduğu net değildir. A, B ve E seçenekleri diğerlerine göre daha bariz farklar içerdiğinden hemen elenebilir. Ancak C ve D seçenekleri arasında kalınabilir. Soruda bakteri yerine Microplazmalarda sterol bulundurması bakımından da benzerlik gösterdiğinden en az far plazma zarındadır. CEVAP: C

SORU 6

Bir hücrenin zarında kolesterol miktarının görece az olması, bu hücrenin zarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A) Zarın dayanıklılığı artar.
B) Zardan madde geçişi azalır.
C) Zardaki fosfolipitlerin hareketi azalır.
D) Zar daha kıvamlı olur.
E) Zarın akışkanlığı daha fazla olur.

CEVAP 6

Çözüm: Kolesterol hücre zarında yerleşip hücreye sağlamlık verir. Ayrıca hücrede birikim arttıkça hücrenin hareket kabiliyeti azalır, hücre sertleşir. Bu haldeki bir hücrede madde geçişi azalır. Kolesterolün görece daha az olduğu bir hücrede hücre zarının akışkanlığı artar. CEVAP: E

 

SORU 7

Bir substrattan elektron alınmasını veya koparılmasını katalizleyen enzimler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksidoreduktazlar
B) Hidrolazlar
C) İzomerazlar
D) Kinazlar
E) Fosforilazlar

ÇÖZÜM 7

Substrattan elektron koparılmasılmasını ya da substrata eklenmesini katalizleyen enzimlere Oksidoreduktazlar denir. CEVAP: A

 

SORU 8

Hücre solunumunun glikoliz evresinde oluşan I. pirüvat, II. ATP, III. gliseraldehit 3-fosfat moleküllerinden mitokondriye aktarılanlar, aşağı- dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP 8

Hücre solunumunun glikoliz evresinde oluşan Pirüvat, ATP ve Gliseraldehit 3-fosfattan sadece Pirüvat mitokondriye aktarılır. CEVAP: A

 

SORU 9

DNA’nın replikasyonunda aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

A) RNA primaz
B) DNA polimeraz
C) DNA ligaz
D) Restriksiyon endonükleaz
E) Helikaz

CEVAP 9

A. RNA primaz: RNA primeri sentezler. B. DNA polimeraz: RNA primerini uzaklaştırıp yerine DNA sentezler. C. DNA ligaz: Sentezlenen küçük DNA parçalarını birleştirir. D. Restriksiyon endonükleaz: DNA zincirini fosfat diester bağlarından keser. E. Helikaz: DNA çift zincirindeki H bağlarını çözer. DNA replikasyonu yapılırken Restriksiyon endonükleazlar olmadan helikaz yardımıyla H bağları çözülerek RNA primazla kısa primerler yazılır, DNA polimeraz bu primerlerden itibaren DNA sentezi yapar ve Ligaz enzimi de bu sentezlenen küçük parçaları birleştirir. Cevap: D

 

SORU 10

Hücre zarlarından aktif taşıma ile içeriye madde alınması ve dışarıya madde atılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Maddeler, derişim gradientinin zıt yönünde taşınır.
B) Aynı anda iki farklı madde taşınabilir.
C) Taşınan maddenin hücre içi derişimi, ortamınkine göre değişikliğe uğrar.
D) Maddenin taşınması, zarın fosfolipid molekülleriyle gerçekleşir.
E) Taşıyıcı proteinlerin konformasyonunda geçici değişimler olur.

CEVAP 10

Aktif taşıma maddenin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere doğru enerji harcanarak ve proteinlerin yardımı ile taşınması olayıdır. Bu olayda proteinler mutlaka kullanılır ve aynı anda birden fazla maddenin içeri veya dışarı geçişi sağlanabilir. Taşınma esnasında proteinler şekil değiştirir ve taşınan maddeler derişim farkı yaratabilir. (sinir iletimindeki Na K pompası ). CEVAP: D

HARİTAYI GÖSTER