Tarih Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

 

Alan Bilgisi

% 80

Tarih Metodu

% 7

Osmanlı Türkçesi

% 5

Eski Çağ Tarihi

% 4

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

% 9

Orta Çağ İslam Tarihi

% 11

Osmanlı Tarihi

% 13

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

% 12

Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi

% 11

20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi

% 8

 

Alan Eğitimi                                                                                                                                %20

 

- BİREBİR REHBERLİK

- KİŞİYE ÖZEL ÇALISMA PROGRAMI

- SABAH ÖĞLE AKŞAM FARKLI SEVİYE GRUPLARI

- HER KONU BİTİMİNDE BAS (BİLGİ ANALİZ SINAVI)

- 20 TG DENEME SINAVI

OKULLARDA SİZE İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİ BEKLETMEYİN BU YIL BU İŞİ BİRLİKTE BİTİRELİM

 

 

 

Tarih Metodu

– Tarih Bilimine Giriş (Tarihin Konusu, Tarihte Sebep-Sonuç-Yer-Zaman İlişkisi Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi, Zaman ve Takvim, Türklerin Kullandığı Takvimler, Tarih Öğreniminin Önemi, Tarihi Olayların Değerlendirilmesi)
– Tarih Yazıcılığı (Tarih Yazıcılığının Gelişimi, Türklerde Tarih Yazıcılığı)
– Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları (Arkeoloji, Antropoloji, Nümizmatik, Filoloji)

 

Eski Çağ Tarihi

– Tarih Öncesi Çağlar (Taş ve Maden Çağları)
– Mezopotamya Uygarlıkları (Sümerler, Babiller, Akadlar, Elamlar, Asurlular)
– Anadolu Uygarlıkları (Hattiler, Hititler, İyonlar, Urartular, Frigler, Lidyalılar)
– Orta Asya Uygarlıkları
– Mısır, İran, Hint, Çin Uygarlıkları
– Doğu Akdeniz Uygarlıkları (Fenikeliler, İbraniler)
– Ege-Roma Uygarlıkları (Girit, Miken, Yunan, İskender, Roma)

 

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

– Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı (Türk adının anlamı, anayurdun sınırları, göçler ve sonuçları
– Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri (Asya Hun, Kavimler Göçü, Avrupa Hun, I. ve II. Kök Türk Devleti, Uygur Devleti)
– Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları (Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar)

 

Orta Çağ İslam Tarihi

– İslam Tarihi (İslamiyet Öncesi Arabistan, Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemleri, Emevi – Abbasi Dönemleri)
– Türk – İslam Tarihi (Türklerin İslamiyeti Kabulû, İlk Türk İslam Devletleri (Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular)
– Türkiye Tarihi (Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devlet ve Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi
– Orta Çağ’da Avrupa

 

Osmanlı Tarihi

– Osmanlı Kuruluş Dönemi (Osman Bey, Orhan Bey)
– Osmanlı Yükselme Dönemi (Fatih, II. Bayezit)
– Yeni Çağ’da Avrupa (Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform)
– Osmanlı Duraklama Dönemi
– Osmanlı Gerileme Dönemi
– Yakın Çağ’da Avrupa (Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali)
– Osmanlı Dağılma Dönemi
– Osmanlı Kültür ve Uygarlığı

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

– XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı (Trablusgarp, Balkan Savaşları)
– I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Mondros, Cemiyetler)
– Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (Genelgeler, Kongreler)
– Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Doğul, Güney, Batı Cepheleri)
– Mudanya Ateşkesi ve Lozan Anlaşması
– İç ve Dış Politika
– İnkılaplar – İlkeler

 

Genel Dünya Tarihi

– Bu kısımdaki konular Orta Çağ İslam Tarihi ve Osmanlı Tarihi konularını kapsayarak ele alınmaktadır.

 

XX. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi

– XX. Yüzyıl Başlarında Dünya (Monroe Doktrini, Basmacı Hareketi)
– II. Dünya Savaşı (Cepheler, Konferanslar, Sonuçları)
– Soğuk Savaş Dönemi (Doğu ve Batı Blokların Oluşumu, Truman Doktrini, Marshall Planı)
– Yumuşama Dönemi (Küba Buhranı, Vietnam Savaşı, Arap – İsrail Savaşları)
– Küreselleşen Dünya (Türk Cumhuriyetleri, AB’nin Oluşumu, Yugoslavya’nın Dağılması)

 

Alan Eğitimi

– Tarih Dersi Programının Genel Amaçları
– Tarihsel Düşünme Becerileri
– Tarih Derslerinde Kullanılan Zihinsel Beceriler
– Tarihsel Empati Becerileri
– Beyin Temelli Öğrenme ve Yapılandırmacılık
– Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
– Değer Yaklaşımları (Telkin Etmek – Değer Açıklama – Değer Analizi – Ahlaki Muhakeme)
– Tarih Derslerinde Öncelikli Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri
– Kavram Öğretim Teknikleri
– Ünlü Türk Tarihçileri ve Eserleri
– Tarihsel Kavramlar

 

Tarih

– Tarih Metodu
– Eski Çağ Tarihi
– İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
– Orta Çağ’da Türk ve İslam Tarihi
– Osmanlı Tarihi (1299-1922)
– Genel Dünya Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tarih
– XX.yy Türk ve Dünya Tarihi

 

 

öabt tarih kursu, tarih öğretmeni, tarih öğretmenliği öabt, konya öabt kursu, konyaöabt tarih öğretmenliği kursu, konya kpss kursu, 

HARİTAYI GÖSTER